Integrovaný systém řízení jakosti

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

 

Politika integrovaného systému řízení

Kvalita
Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem všech našich pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

Respektování zákazníka
Naše produkty dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy
S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

Spolupracovníci
Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

 

Životní prostředí
Společnost i její zaměstnanci se zavazují:

• plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí,
• osvětovou činností  prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí a získávat své okolí k užší spolupráci,
• hledat možnosti snižování spotřeby energií a snižování množství vstupních surovin,
• realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti využití odpadů,
• usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle postupů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí,
• působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí,
• v rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí vznikajících činností společnosti, dodávanými výrobky nebo  službami,
• klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn ISŘ je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika jakosti je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání ISŘ. Politika jakosti je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.